SI-UK Autumn Fair 2019 | Ngày hội Du học Anh Quốc mùa Thu 2019

Gặp gỡ 15+ trường trung học, đại học & tổ chức giáo dục Anh Quốc tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Gặp gỡ 15+ đại diện tuyển sinh

Tổ chức tại Khách
sạn Saigon Prince

Gặp gỡ 15+ trường đại học Anh Quốc – Tư vấn 1-1 cùng chuyên viên – Giao lưu với Cựu học giả Chevening – Cơ hội việc làm mở rộng toàn cầu

Tin tức & Thông tin hướng dẫn

Xem tất cả